Werkwijze

Praktijk Vos biedt psychotherapie aan volwassenen vanuit Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Tijdens een telefonisch overleg zal worden nagegaan of hulp binnen Praktijk Vos passend voor u kan zijn. Bij gezamenlijke instemming kan na een intakefase, aansluitend een behandeling plaatsvinden. Wanneer het hulpaanbod niet passend mocht zijn, wordt met u meegedacht waar u elders hulp kunt vragen.

Afspraken kunnen worden ingepland op donderdagen van 13 - 21 uur en op vrijdagen van
8 - 18 uur. In het intakegesprek wordt zorgvuldig ingegaan op de reden van uw komst. Om een goed beeld te krijgen zullen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Na de intakefase wordt in afstemming met u gefocust op uw behandeldoel. Verbetering van uw functioneren staat daarbij centraal. Samen wordt gekeken naar hoe u in uw leven (weer) in een constructief spoor kunt komen en naar wat u in uw kracht brengt.
De behandelmethode vindt zijn basis in gedragstherapie, waarbij de therapeut affiniteit heeft met technieken van constructionele gedragstherapie en solution focused therapy. Doorgaans wordt gewerkt vanuit het heden waarbij daar waar nuttig, wordt gekeken naar de (leer-)geschiedenis van de cliënt. Er wordt hierbij aangesloten bij uw hulpvraag.

Psychologische hulp vanuit de Basis-GGZ wordt gegeven, wanneer de huisarts de problematiek passend vindt bij kortdurende hulp. Psychologische hulp vanuit Gespecialiseerde GGZ, wordt gegeven als er vanuit de huisarts een indicatie is voor psychotherapie waarbij b.v. langduriger hulp nodig lijkt. De therapeut zal in beide gevallen een korte vragenlijst over uw welzijn bij aanvang en bij afsluiting afnemen (ROM); elke hulpverlener in de GGZ is verplicht om deze ROM-vragenlijsten aan te bieden. U ontvangt deze dan via Telepsy.

In geval van crisis / spoed buiten de reguliere afspraken om, is uw huisarts / huisartsenpost buiten kantoortijden, aanspreekpunt. U kunt in een dergelijke situatie de therapeut proberen te bellen (geen e-mail of sms), maar i.g.v. voicemail dient u de huisarts als aanspreekpunt te zien. Die kan indien nodig verwijzen naar een crisisdienst.

Kwaliteitsbewaking: Praktijk Vos heeft zowel een goedgekeurde visitatie doorlopen door de beroepsvereniging LVVP, als een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut, in te zien op de praktijk. Praktijk Vos gaat zorgvuldig om met dossiervoering en privacy, waarbij rekening wordt gehouden met de AVG-privacywet. Neem voor het inzien of opvragen van een up to date privacy-statement, contact op met Praktijk Vos.
Mocht het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, wordt u verzocht dit met de therapeut te bespreken. Indien nodig kunt u de klachtenfunctionaris benaderen of gebruik maken van een klachtenregeling via de klachten-en geschillencommissie van de LVVP. Vragen hierover: gelieve contact op te nemen met de therapeut.
Verzekerde zorg / vergoeding

Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ worden vanuit de basisverzekering vergoed (behoudens het jaarlijks eigen risico). Neem voor aanvang van de behandeling contact op met uw verzekeraar voor informatie over uw vergoeding. Er is een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals een verwijsbrief van huisarts met o.a. een (vermoeden van) een passende DSM-classificatie, indicatie Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ, AGBzorgverlenerscode huisarts etc).

Mocht iemand zonder verwijzing hulp willen, of mocht er sprake zijn van een DSM-classificatie die onder 'onverzekerde zorg' ('o.v.p.') valt, zijn de kosten voor eigen rekening: in 2018 betreft dit 105,25,- per consult (45 minuten directe tijd).

Voor zowel Basis-GGZ als Gespecialiseerde GGZ heeft Praktijk Vos met de meeste verzekeringen een contract, echter niet met Menzis. Praktijk Vos factureert daarbij rechtstreeks naar de verzekering. Er wordt landelijk niet per consult gefactureerd, maar per 'product' van een groter aantal minuten.
De meeste zorgverzekeraars geven alle psychologiepraktijken een beperkt budget voor behandelingen. Het kan dan zijn dat Praktijk Vos u wel zou willen behandelen, maar dat dit niet kan i.v.m. een verzekeringsplafond dat bereikt is.

Basis-GGZ: de vergoeding wordt geregeld binnen een vastgesteld product Kort, Middel of Intensief.
Gespecialiseerde GGZ: er wordt gewerkt met Diagnose Behandelcombinaties (DBC's), waarbinnen de therapeut de gegevens registreert en declareert.

De factuurbedragen zijn altijd gebaseerd op zowel directe tijd als indirecte tijd zoals administratie, voorbereiding, rapportages etc. De indirecte tijd kan - vaak in het begin van een traject - hoger uitvallen dan de directe tijd; hierdoor kan met dit landelijk verplichte registratiesysteem een factuur ook na een of enkele gesprekken hoger zijn dan verwacht. Dit geldt ook voor de Basis-GGZ. De factuur voor Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ, wordt aan het eind van de behandeling, of uiterlijk na 1 jaar, ingediend. De behandelaar declareert een bepaald percentage van de landelijk geldende NZA-tarieven; u kunt de tarieven bij de NZA nagaan.

Houdt u rekening met uw jaarlijks eigen risico (minimaal 385,-euro) dat zowel voor Basis-GGZ als Gespecialiseerde ggz geldt.

De wachttijd voor een intake is variabel. Voor de meest actuele wachttijd, kunt u het beste contact opnemen. Er is geen aparte wachttijd voor de start met de behandelingen, deze is ook niet wisselend per diagnose.
'Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken met een andere zorgaanbieder een intake krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake een behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (treeknormen).' Betreft verplichte tekst NZA.
Voorwaarden

Neemt u bij het intakegesprek uw verzekeringspas, legitimatiebewijs en de verwijsbrief van de huisarts mee. De verwijsbrief dient u voorafgaand aan de intake bij uw huisarts te regelen.

Als u uw afspraak wilt wijzigen kan dat kosteloos tot 24 uur van te voren, daarna zal het volledige tarief van 75,- euro bij u in rekening worden gebracht i.v.m. de gereserveerde tijd. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering.

De Algemene betalingsvoorwaarden opgesteld door het Nederlands Instituut voor psychologen worden gehanteerd.


Actualisatiedatum: 2019.
drs L. (Liesbeth) J. Vos

Liesbeth Vos studeerde van 1993 tot 1999 Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Naast haar werk volgde zij twee jaar postdoctoraal onderwijs tot Gezondheidszorgpsycholoog en daaropvolgend drie jaar postdoctoraal onderwijs tot Psychotherapeut. Hiermee werd ze ingeschreven in de door de overheid erkende BIG-registers. Verder werd zij opgeleid tot gedragstherapeut VGCt ®.

Zij deed werkervaring op in diverse gezondheidszorginstellingen waaronder het Universitair Medisch Centrum (UMC) te Utrecht, GGZ-instellingen en psychologiepraktijken.

Momenteel werkt zij in Praktijk Vos en in het UMC te Utrecht. Zij behandelt al jaren volwassenen, jongeren en kinderen met uiteenlopende problematiek, waaronder angst-, spannings- en stemmingsklachten, studie- en arbeidsgerelateerde problemen, burnout, klachten na ingrijpende gebeurtenissen, rouw, sociale angst en levensfaseproblematiek. Binnen Praktijk Vos ziet zij volwassenen en jongvolwassenen op individuele basis.

Registraties:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)
Psychotherapeut (BIG)
Cognitief gedragstherapeut VGCt ®
Psycholoog NIP


BIG:

09059367625
AGB-code L.J.Vos
AGB-code Praktijk

Lid:
Nederlands Instituut
voor Psychologen (NIP)

Vereniging voor Gedrags- en
Cognitieve Therapie (VGCt)

Landelijke Vereniging
Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)

fotografie S. Visser
Contact

adres:
Eerste Weteringdwarsstraat 2 (bel 2.01)
1017 TN Amsterdam
telefoon:
06-42176902
Voor informatie of een aanmelding kunt u contact opnemen. Bij vertrouwelijke informatie, belt u svp; dan kan u worden teruggebeld.
Aanwezig

donderdag:
13 - 18 uur
18 - 21 uur (avonduren)
vrijdag:
08 - 18 uur
De praktijk

De praktijk bevindt zich in het hart van Amsterdam, net ten zuidoosten van het Leidseplein. Het pand ligt op de hoek van de Eerste Weteringdwarsstraat en de Spiegelgracht. In de praktijk werken meerdere hulpverleners die zowel zelfstandig- als samenwerken. De praktijkkamer is op de tweede verdieping gelegen en geeft mooi uitzicht over de Spiegelgracht.

U kunt de praktijk makkelijk met openbaar vervoer bereiken, o.a. vanaf het Leidseplein, Weteringschans en de Vijzelstraat (metro Noord-Zuidlijn). Parkeren in de binnenstad kan lastig zijn maar is doorgaans mogelijk op de Hobbemakade.