Werkwijze

Praktijk Vos biedt psychologische hulp aan volwassenen vanuit de basis-ggz en gespecialiseerde ggz.

Tijdens een telefonisch overleg zal worden nagegaan of hulp binnen Praktijk Vos passend voor u kan zijn. Bij gezamenlijke instemming wordt op korte termijn een intakegesprek gepland waarna direct aansluitend een behandeling kan plaatsvinden. Wanneer het hulpaanbod binnen Praktijk Vos niet passend mocht zijn, wordt met u meegedacht waar u elders hulp kunt vragen.

De therapeut van Praktijk Vos is aanwezig op donderdagen van 13 - 21 uur en op vrijdagen van
13 - 18 uur. In het intakegesprek wordt zorgvuldig ingegaan op de reden van uw komst. Om een goed beeld te krijgen zullen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen.

Na de intakefase wordt in afstemming met u gefocust op uw behandeldoel. Verbetering van uw functioneren staat daarbij centraal. Samen wordt gekeken naar hoe u in uw leven (weer) in een constructief spoor kunt komen en naar wat u in uw kracht brengt.
De behandelmethode vindt zijn basis in gedragstherapie, waarbij de therapeut affiniteit heeft met technieken van constructionele gedragstherapie en solution focused therapy. Doorgaans wordt gewerkt vanuit het heden waarbij daar waar nuttig, wordt gekeken naar de (leer-)geschiedenis van de cliënt. Er wordt hierbij aangesloten bij uw hulpvraag.

Psychologische hulp vanuit de basis-ggz wordt binnen Praktijk Vos gegeven, wanneer de problematiek passend is bij kortdurende hulp. Uw huisarts verwijst u in dat geval op basis van een vermoeden van een DSM-classficatie (lees 'diagnose') naar de basis-ggz. Uw therapeut schat vervolgens aan de hand van een aantal criteria in of u voor product Kort, Middel of Intensief in aanmerking komt binnen Praktijk Vos.

Psychologische hulp vanuit gespecialiseerde GGZ, wordt binnen Praktijk Vos gegeven als er vanuit de huisarts een indicatie is voor psychotherapie, waarbij b.v. langduriger hulp nodig lijkt.

U bent vrij om de therapie te stoppen op het moment waarop u dat zelf wilt.

In geval van crisis / spoed buiten de reguliere afspraken om, is uw huisarts aanspreekpunt.
Kosten en vergoeding

De facturatie verloopt doorgaans tussen Praktijk Vos en uw verzekering. Dit is in geval van gecontracteerde verzekerde zorg. Er wordt niet langer per consult gefactureerd, maar per 'pakket' van een vaststaand aantal minuten per product.
Mocht er sprake zijn van een DSM-classificatie welke niet vergoed wordt door uw verzekering, zijn de kosten zijn €95,50 per consult (45 minuten directe tijd).

Basis-ggz en gespecialiseerde ggz worden vanuit de basisverzekering onder een aantal voorwaarden (o.a. een daaronder vallende DSM-classificatie) vergoed. U kunt bij uw zorgverzekeraar vragen hoeveel u vergoed krijgt, dit is afhankelijk van verzekeraar en uw polis.

Bij zowel basis-ggz als gespecialiseerde ggz (psychotherapie) stuurt Praktijk Vos de factuur naar de verzekering met wie een contract is gesloten. Met de meeste zorgverzekeringen heeft Praktijk Vos een contract. Menzis, CZ, Ohra en Delta Lloyd, VGZ, Achmea en DSW stellen alle psychologiepraktijken voor een plafond van een maximaal aantal clienten, dat binnen die praktijk hulp kan krijgen in dat verzekeringsjaar. Uw therapeut zal u op de hoogte houden als dat van toepassing is; het kan dan zijn dat Praktijk Vos u wel zou willen behandelen, maar dat dit niet kan i.v.m. een verzekeringsplafond dat bereikt is.

De vergoeding binnen basis-ggz wordt geregeld binnen een vooraf vastgesteld product Kort, Middel of Intensief. Mocht u na een bepaald product verdere hulp nodig hebben, kan u bij uw huisarts vragen om een nieuwe verwijzing, indien nodig, voor gespecialiseerde ggz.
In de gespecialiseerde ggz wordt vergoeding geregeld via Diagnose Behandelcombinaties (DBC's), waarbinnen de psychotherapeut van Praktijk Vos de gegevens registreert en declareert. De factuurbedragen zijn altijd gebaseerd op zowel directe tijd als indirecte tijd zoals administratie, voorbereiding, rapportages etc. De indirecte tijd kan - vaak in het begin van een traject - hoger uitvallen dan de directe tijd; hierdoor kan met dit landelijk verplichte registratiesysteem een factuur ook na een of enkele gesprekken hoger zijn dan verwacht. Dit geldt ook voor de basis-ggz.

De psychotherapeut zal zowel voor basis-ggz als voor gespecialiseerde ggz een korte vragenlijst over uw welzijn bij aanvang en afsluiting afnemen (ROM). De verzekeraars stellen deze zogeheten ROM, als voorwaarde om vergoede zorg te kunnen leveren. De vragenlijst zal naar u worden ge-emaild via TelePsy.
De factuur voor een product (basis-ggz) of voor een DBC (gespecialiseerde GGZ), wordt aan het eind van de behandeling, of uiterlijk na 1 jaar als u nog in behandeling bent, ingediend.

Houdt u rekening met uw jaarlijks eigen risico dat zowel voor basis-ggz als gespecialiseerde ggz geldt.

De wachttijd is 2-4 weken.

Neem voor aanvang van de behandeling contact op met uw zorgverzekering voor precieze informatie over uw vergoeding.
Voorwaarden

Neemt u bij het intakegesprek uw verzekeringspas, legitimatiebewijs en de verwijsbrief van de huisarts mee. Een verwijsbrief van de huisarts met daarop basis-ggz of gespecialiseerde ggz en een vermoeden van een DSM-classificatie, is verplicht om vergoeding van de verzekering te krijgen. De verwijsbrief dient u vooraf aan de intake bij uw huisarts op te halen. Praktijk Vos kan u doorgeven wat de precieze criteria zijn waaraan de verwijsbrief moet voldoen.

Als u uw afspraak wilt wijzigen kan dat kosteloos tot 24 uur van te voren, daarna zal het volledige tarief van 95,50 euro bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering.

De Algemene betalingsvoorwaarden opgesteld door het Nederlands Instituut voor psychologen worden gehanteerd.
drs L. (Liesbeth) J. Vos

Liesbeth Vos studeerde van 1993 tot 1999 Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Naast haar werk volgde zij twee jaar postdoctoraal onderwijs tot Gezondheidszorgpsycholoog en daaropvolgend drie jaar postdoctoraal onderwijs tot Psychotherapeut. Hiermee werd ze ingeschreven in het door de overheid erkende BIG-register. Verder werd zij opgeleid tot cognitief gedragstherapeut VGCt ®.

Zij deed werkervaring op in diverse gezondheidszorginstellingen waaronder het Universitair Medisch Centrum (UMC) te Utrecht, GGZ-instellingen en psychologiepraktijken.

Momenteel werkt zij in Praktijk Vos en in het UMC te Utrecht. Zij behandelt al jaren volwassenen, jongeren en kinderen met uiteenlopende problematiek, waaronder angst-, spannings- en stemmingsklachten, studie- en arbeidsgerelateerde problemen, burnout, klachten na ingrijpende gebeurtenissen, rouw, sociale angst en levensfaseproblematiek. Binnen Praktijk Vos ziet zij volwassenen en jongvolwassenen op individuele basis.

Registraties:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)
Psychotherapeut (BIG)
Cognitief gedragstherapeut VGCt ®
Psycholoog NIP


BIG:

09059367625
AGB-code L.J.Vos
AGB-code Praktijk

Lid:
Nederlands Instituut
voor Psychologen

Vereniging voor Gedrags- en
Cognitieve Therapie

Nederlandse Vereniging
Vrijgevestigde Psychotherapeuten

fotografie S. Visser
Contact

adres:
Eerste Weteringdwarsstraat 2 (bel 1.02)
1017 TN Amsterdam
telefoon:
06-42176902
Voor een aanmelding kunt u alle dagen (ma-vr) de voicemail inspreken.
Aanwezig

donderdag:
13 - 18 uur
18 - 21 uur (avonduren)
vrijdag:
13 - 18 uur
De praktijk

De praktijk bevindt zich in het hart van Amsterdam, net ten zuidoosten van het Leidseplein. Het pand ligt op de hoek van de Eerste Weteringdwarsstraat en de Spiegelgracht. In de praktijk werken meerdere hulpverleners die zowel zelfstandig- als samenwerken. De praktijkkamer is op de eerste verdieping gelegen en geeft mooi uitzicht over de Spiegelgracht.

U kunt de praktijk makkelijk met openbaar vervoer bereiken. Zowel vanuit tramhaltes op o.a. het Leidseplein, Weteringschans en op de Vijzelstraat. Parkeren in de binnenstad kan lastig zijn maar is doorgaans mogelijk op de Hobbemakade.